Jei kontekstas nereikalauja kitos reikšmės, šiose sąlygose („Sąlygos“) pirmąja didžiąja raide rašomos sąvokos turi reikšmes, nurodytas žemiau:

Sutartis“ reiškia pavedimo sutartį tarp Kliento ir Skycop, sudarytą Klientui sutikus su Sąlygomis, pasirašytą elektroninėmis priemonėmis, esančiomis Skycop tinklalapyje ir (arba) programėlėje. Sutarties pagrindu Klientas išduos aiškiai išreikštą įgaliojimą Skycop ir (ar) Skycop įgaliotam asmeniui atlikti teisinius veiksmus ir veikti Kliento naudai visais su Pretenzija susijusiais tikslais, įskaitant teisminius ginčus ir apmokėjimo gavimą. Sąlygos kartu reiškia ir Sutartį.

Pretenzija“ reiškia bet kokią pretenziją prieš oro linijas dėl piniginės kompensacijos pagal Kompensacijos už skrydžius reglamentą.

Klientas“ reiškia asmenį, sutikusį su Sąlygomis bei siekiantį gauti Kompensaciją už skrydį naudojantis Skycop pagalba.

Elektroninės atpažinties reglamentas“ reiškia 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuris pakeičia Direktyvą 1999/93/EB.

Kompensacijos už skrydį reglamentas“ reiškia 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91.

Kompensacija už skrydį“ reiškia bendrą pinigų sumą, kurią oro linijos sumoka Klientui ar Skycop pagal Pretenziją kaip kompensaciją, susitarimą, geros valios išraišką ar kitaip, Klientui sutikus su Sąlygomis. Siekiant išvengti abejonių, patikslinama, jog Kompensacija už skrydį neapima jokių mokesčių teisininkams, teismo išlaidų, surinkimo išlaidų, palūkanų ar analogiškų išlaidų, už kurias turi būti mokama išskirtinai tik Skycop.

Privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimai“ reiškia visus taikytinus įstatymus ir taisykles, susijusius su asmens duomenų tvarkymu ir privatumu, įskaitant, kur taikoma, gaires ir elgesio kodeksus (jeigu tokių būtų), išleistus atitinkamų priežiūros institucijų, ir jų atitikmenis bet kurioje aktualioje jurisdikcijoje (nesvarbu privalomus ar ne).

Bylinėjimasis“ reiškia procesą, kai Skycop pateikia Pretenziją teismui, alternatyvaus ginčų sprendimo institucijoms, aviacijos reguliavimo agentūroms, vartotojų apsaugos agentūroms ir (arba) valstybinės valdžios institucijoms arba perduoda Pretenziją teisiniam atstovui, veikiančiam pagal sutartį, tokiam, kaip advokatas ar teisininkų įmonė.

Skycop“ reiškia platformą, kurios tikslas – užtikrinti kompensavimą oro transportu vykstantiems keleiviams už atidėtus, atšauktus ir (arba) perpildytus skrydžius.

Aukščiau išdėstytos sąvokos turi būti naudojamos sudarant ir vykdant visus dokumentus ar sandorius, susijusius su Sąlygomis.

 1. SUTARTIS
 1. Klientas automatiškai ir iš karto sutinka su Sąlygomis (Sutartimi), kurios laikomos pagrindu visiems kitiems dokumentams, kurie bus sudaryti tarp Kliento ir Skycop, įskaitant įgaliojimą, kuriuo remiantis, Skycop teiks Pretenziją oro linijoms.
 2. Skycop naudojasi šiuolaikinių elektroninių parašų elektronine autentifikavimo paslauga, atitinkančia Elektroninės atpažinties reglamento 26 straipsnyje išdėstytus reikalavimus, pripažįstamus tarptautiniu mastu net teismų, todėl Klientui nereikia spausdinti, pasirašinėti ir siųsti Sutarties registruotu paštu.
 3. Sudarydamas Sutartį ir išduodamas įgaliojimą, Klientas patvirtina turintis įgaliojimą ir teisinį veiksnumą atlikti minėtus veiksmus.
 4. Klientas patvirtina, kad Pretenzija nebuvo perleista tretiesiems asmenims, bei tuo pat klausimu tarp Kliento ir oro linijos nėra pradėto ar laukiamo teisinio ginčo. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas įsipareigoja nesudaryti jokių panašių sutarčių su įmonėmis – Skycop konkurentėmis, siekiančiomis ginti Kliento interesus, imtis juridinių veiksmų ar disponuoti Pretenzija, tačiau tai neapriboja Kliento teisės kreiptis tiesiogiai į oro linijas dėl savo teisių gynimo.
 5. Klientas įsipareigoja suteikti Skycop visus duomenis ir (arba) informaciją, reikalingus Sutarčiai vykdyti.
 6. Skycop turi teisę sutikti tik su Kompensacija už skrydį, bei neturi teisės priimti kelionių bilietų ir (arba) kitų paslaugų, kurias oro linijos gali pasiūlyti, išskyrus tuos atvejus, kai Skycop rekomenduoja kitaip, jei, jų manymu, oro linijos siūlo pakankamą kompensaciją Klientui.
 1. PRETENZIJOS PAREIŠKIMAS
 1. Su Pretenzija susijusią skrydžio informaciją rekomenduojama pateikti Skycop naudojantis Skycop interneto svetaine, mobiliąja programėle, elektroniniu paštu ir (arba) kitomis elektroninėmis ar programinėmis Skycop priimtinomis priemonėmis. Gavę tokius duomenis, Skycop atlieka skrydžio vertinimą ir nustato ar tikėtina sėkminga šia informacija remiantis pateiktos Pretenzijos baigtis. Jei Skycop nustato, kad Kliento pateikta informacija apie skrydį yra pakankama, ir tikėtina sėkminga Pretenzijos baigtis, tolimesniems teisiniams veiksmams Klientas išduos įgaliojimą Skycop ir (ar) Skycop įgaliotam asmeniui.
 2. Prašome atkreipti dėmesį, kad atliktas informacijos vertinimas, kaip nurodyta 2.1 punkte, nėra įpareigojantis ir negarantuoja sėkmingos Pretenzijos išieškojimo baigties.
 3. Sudarius Sutartį, Skycop nedelsiant kreipiasi į oro linijas dėl užmokesčio. Pirmiausiai Skycop Pretenzijas oro linijoms pareiškia taikiu būdu, siekiant išvengti bylinėjimosi.
 4. Tuo atveju, jei sulaukusios Skycop kreipimosi, oro linijos atsisako tenkinti Pretenziją, Skycop turi teisę inicijuoti Bylinėjimąsi Pretenzijai nagrinėti.
 5. Bylinėjimosi metu Skycop teisiniam atstovui suteikiamos prieigos prie visų duomenų, kuriuos Klientas pateikė Skycop, reikalingų Pretenzijai nagrinėti. Jei tretieji asmenys pageidauja papildomų dokumentų, įrodančių teisinio atstovo įgaliojimus, Klientas, su Skycop pagalba, nedelsdamas pateikia visus tokius dokumentus teisiniam atstovui.
 6. Jei, įvertinęs Pretenzijos esmę, teisinis atstovas nusprendžia, kad sėkminga Pretenzijos baigtis Bylinėjimesi mažai tikėtina, apie tai informuojamas Klientas, o Skycop atsisako tolimesnio Pretenzijos išieškojimo. Toks Kliento informavimas reiškia, kad kompensacijos išieškojimo procesas nutrauktas.
 7. Jei teikiant Pretenziją, inicijuojamas Bylinėjimasis, tačiau Pretenzija netenkinama, Klientas yra atleidžiamas nuo bet kokių išlaidų apmokėjimo. Sėkmės atveju arba Bylinėjimosi metu pavykus susitarti, Skycop padengia visas patirtas išlaidas, kurių nepadengia atitinkamos oro linijos. Tuo atveju, jei Pretenzija išsprendžiama sėkmingai ir Klientas gauna kompensaciją, Klientas sutinka, kad Skycop būtų padengtos visos Skycop patirtos išlaidos, išieškotos iš oro linijos.
 8. Klientas ir Skycop patvirtina, kad Skycop turės visišką diskreciją priimti ir (arba) atmesti bet kokius pasiūlymus susitarti, remiantis patirtimi su atitinkamomis oro linijomis. Sutartis laikoma pakankamu juridiniu pagrindu Skycop spręsti savo nuožiūra. Klientas turi teisę bet kada šį patvirtinimą atšaukti.
 9. Klientas patvirtina savo supratimą, kad Pretenzijų nagrinėjimas teisme gali būti ilgai trunkantis procesas ir Skycop neturi galimybės daryti įtakos Pretenzijos sprendimo priėmimui.
 1. ĮKAINIAI IR APMOKĖJIMAS
 1. Skycop pateikia Pretenziją nemokamai. Tuo atveju, jei Pretenzija išsprendžiama sėkmingai ir Skycop pavyksta gauti Kompensaciją už skrydį, Skycop turi teisę gauti atlygį už suteiktas paslaugas pagal Sutartį, kuris lygus 25% Kompensacijos sumos (pridedant PVM, jeigu taikoma).
 2. Nepasiekus draugiško susitarimo dėl Pretenzijos su oro linijomis, Skycop turi teisę pradėti Bylinėjimąsi, ir dėl to užmokestis už paslaugą Skycop, kaip nurodyta 3.1 dalyje, padidės, tačiau ne daugiau nei iki 50 % nuo Pretenzijos dydžio. Prieš pradedant Bylinėjimąsi, Skycop kreipsis į Klientą raštu ir paaiškins Kliento Bylinėjimosi pasekmes. Bylinėjimasis gali būti pradėtas tik gavus Kliento sutikimą.
 3. Klientas sumoka už Skycop suteiktas paslaugas pagal Sutartį ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pretenzijos patenkinimo dienos. Klientas patvirtina, kad Sutarties šalys gali taikyti įskaitymą.
 4. Klientui tyčia pateikus neteisingą ar nepilną informaciją bei dėl to Skycop patyrus papildomas išlaidas, Klientas privalo tokias išlaidas padengti.
 5. Skycop registracijos adresas yra Lietuvos Respublikoje, todėl mokėtina PVM suma nustatoma Lietuvos Respublikos įstatymais pagal teisės aktais nustatytą PVM dydį.
 6. Jei Klientui pateikus neteisingą ar nepakankamą informaciją, reikalingą Kompensacijai už skrydį išmokėti, ir ji grąžinama Skycop, Skycop turi teisę išskaičiuoti visas papildomas Skycop patirtas išlaidas.
 7. Sąskaitoms, priklausančioms bendrai mokėjimų eurais erdvei (SEPA), visi mokėjimai atliekami banko pavedimu į sąskaitą.
 8. Siekiant taupyti banko išlaidas, grupinių rezervacijų atveju Skycop perveda visus mokėjimus į vieną sąskaitą, jei Klientas suteikia Skycop leidimą tai daryti.
 9. Skycop neprisiima atsakomybės už jokius čekius, išankstinio mokėjimo debetines korteles, kreditines korteles ir panašias priemones, kurios prarastos Kliento, taip pat ir tais atvejais, kai Klientas nurodo neteisingą banko informaciją.
 10. Klientui pageidaujant, Skycop elektroniniu paštu pateikia elektroninę sąskaitą už suteiktas paslaugas ir Skycop mokėtinas sumas.
 11. Skycop neprisiima atsakomybės už tuos atvejus, kai Kompensacija už skrydį nesumokama dėl priežasčių, kurių Skycop neturi galimybės pagrįstai kontroliuoti, įskaitant, tačiau neapsiribojant, streikus, lokautus, darbo ginčus, stichines nelaimes, karus, riaušes, įstatymų ar teisės aktų, reikalavimų, reglamentų laikymąsi ir kt.
 1. KLIENTO BENDRADARBIAVIMAS
 1. Klientas užtikrina, kad informacija ir duomenys, kuriuos Klientas pateikė Skycop ryšium su Pretenzija, yra teisingi, išsamūs, tikslūs ir neklaidinantys. Klientas užtikrina, kad Skycop nėra atsakingas už jokias pretenzijas, kilusias dėl neteisingos Kliento pateiktos informacijos ir (arba) Kliento bendradarbiavimo stokos ar netinkamo bendradarbiavimo.
 2. Prieš naudodamasis Skycop paslaugomis, Klientas jokiu būdu nedisponavo Pretenzija bei nesutarė su jokiu trečiuoju asmeniu dėl Pretenzijos nagrinėjimo.
 3. Klientas prašomas ar savo iniciatyva pateiks Skycop visus duomenis ir dokumentus, reikalingus Pretenzijai nagrinėti, pvz. įlaipinimo bilietą, pranešimą apie skrydžio atidėjimą, susirašinėjimą su oro linijomis ar įsakymą dėl komandiruotės.
 4. Klientas, pasinaudojęs Skycop paslaugomis ir iš oro linijų gavęs bet kokį tiesioginį apmokėjimą ar kitokio pobūdžio kompensaciją, pvz. skrydžių kuponą, įsipareigoja nedelsdamas apie tai informuoti Skycop. Tokiu atveju Klientas įsipareigoja sumokėti Skycop komisinį mokestį, kaip nurodyta 3.1 punkte, pervesdamas reikiamą pinigų sumą į banko sąskaitą, nurodytą Skycop interneto svetainės kontaktų skiltyje, arba į kitą banko sąskaitą, kurią raštu nurodo Skycop.
 5. Klientui pateikus neteisingus ar nepilnus duomenis, arba Klientui nuslėpus nuo Skycop, kad Klientas jau gavo kompensaciją iš oro linijų pagal atitinkamą Pretenziją ir Skycop nebegalės išieškoti Kompensacijos už skrydį ar nuostolius teismo būdu, Skycop pasilieka teisę išieškoti iš Kliento atitinkamą žalą.
 1. NUTRAUKIMAS IR ATSISAKYMAS
 1. Sutartis nutraukiama nedelsiant:
 • jei atlikus išsamią Pretenzijos analizę, Skycop mano, kad Pretenzijos nepavyks išspręsti sėkmingai, ir Klientas informuojamas apie tokį sprendimą; arba
 • jei Skycop nusprendžia, kad Klientas pateikė neteisingus duomenis/informaciją ir elgėsi nesąžiningai; arba
 • jei per 14 dienų nuo Sutarties sudarymo Klientas, nenurodęs priežasčių, elektroniniu laišku pateikia atsisakymą nuo Sutarties.
 1. Visais atvejais, jei Klientas nutraukia Sutartį po to, kai aptarti darbai jau buvo atlikti, arba po to, kai Skycop ir (arba) jo teisės atstovai jau iniciavo Bylinėjimąsi, Skycop turi teisę reikalauti Kliento padengti administracines išlaidas bei kitas patirtas išlaidas, teismo mokesčius, paslaugų kaštus, kitas antstolių išlaidas, neteismines išlaidas, išlaidas įgaliotiems atstovams, papildomas išlaidas ir kitas patirtas išlaidas. Klientas įsipareigoja apmokėti šiame punkte nurodytas išlaidas per 14 dienų nuo sąskaitos iš Skycop gavimo dienos.
 2. Jei pagal ES vartotojų apsaugos teisės aktus Klientas laikomas vartotoju, t.y. veikia ne kaip verslo subjektas, jis turi įstatymais jam garantuotą teisę pasitraukti iš Sutarties. Klientas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį prieš 5 (penkias) dienas raštu įspėjęs Skycop. Sutarties nutraukimo Kliento iniciatyva atveju, Skycop turi teisę reikalauti, kad Klientas kompensuotų Skycop išlaidas, patirtas teikiant paslaugas Klientui pagal Sutartį, o kompensacija negali viršyti 3.1 punkte nurodyto dydžio sumos.

    6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skycop turi teisę bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo keisti Sąlygas bei numatyti papildomas sąlygas, tačiau privalo dėti pastangas, kad Klientas būtų informuotas apie tokius pakeitimus. Jei Kliento atžvilgiu tokie pakeitimai yra nepalankūs, Klientas turi juos patvirtinti, kad pakeistos Sąlygos galėtų būti taikomos atitinkamam Klientui.
 2. Sąlygoms, Sutarčiai ir (arba) visiems kitiems dokumentams, sudarytiems ryšium su šiomis Sąlygomis bei Sutartimi, išskyrus tuos atvejus, kai konkrečiame dokumente sutariama kitaip, ir Skycop su tuo sutinka, yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.
 3. Skycop naudoja Kliento ir, jei taikoma, Kliento darbuotojų asmens duomenis išskirtinai tik Pretenzijos nagrinėjimui. Bet kokią ir visą informaciją dėl duomenų rinkimo masto ir formos, asmens duomenų saugojimo ir naudojimo galima rasti Skycop Duomenų apsaugos politikoje.
 4. Tuo atveju, jeigu Klientas yra juridinis asmuo, jis pareiškia ir garantuoja, kad:
 • jo Skycop perduodami asmens duomenys buvo surinkti ir visais atvejais bus Skycop teikiami laikantis Privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimų;
 • šios Sutarties tikslais Skycop veiks kaip duomenų tvarkytojas, o ne kaip duomenų valdytojas (kaip jie yra suprantami pagal Privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimus), visų duomenų tvarkymo operacijų, kurios gali būti atliekamos Skycop vykdant savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, metu.
 1. Visi ginčai, nesutarimai ar skundai, kylantys dėl šių Sąlygų arba su jomis susiję, dėl jų pažeidimo, sustabdymo ar galiojimo galiausiai sprendžiami atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme pagal teismingumą.
 2. Klientas neturi teisės perleisti ar perduoti dalies ar visų savo teisių ir įsipareigojimų pagal Sąlygas, Sutartį ir (arba) kitą dokumentą, susijusį su Sąlygomis, prieš tai negavęs raštiško Skycop sutikimo.
 3. Tuo atveju, jei kurios nors Sąlygų nuostata teismo ar arbitražo pripažįstama neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos Sąlygų nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri Sąlygų nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama. Skycop pakeis tokias neteisėtas, negaliojančias ar neįgyvendinamas nuostatas teisėtomis, galiojančiomis ir įgyvendinamomis nuostatomis, kurios pagal reikšmę būtų kiek galima artimesnis Skycop ir Kliento ketinimams. Skycop turi dėti visas pastangas, siekiant užtikrinti visų išdėstytų nuostatų įgyvendinimą.
 4. Pastebėjus neatitikimų tarp Sąlygų anglų kalba ir bet kokia kita kalba, tekstas anglų kalba turės pirmenybę.